Deze website is gesloten per 31 januari 2022
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Shizo Natural Cosmetics - handelend als Shizo.nl
(downloadbare versie)


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Shizo zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Van toepassing is de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van enige overeenkomst.

1.3 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shizo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Shizo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 
Artikel 2. Begrippen

2.1 Met ‘u’ wordt bedoeld: de koper. Met ‘Shizo’ wordt bedoeld: de verkoper.

2.2. Onder 'werkdagen' wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Shizo alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Shizo alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van Shizo ( www.shizo.nl), in het bestel- en kassaproces en op bestelbevestigingen aangegeven.

2.2 Onder 'schriftelijk' wordt verstaan: communicatie per brief, fax of email.

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Shizo zijn vrijblijvend en Shizo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.4.

3.2 Shizo kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Shizo. Shizo is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ook kan aanvullende informatie aan of over de koper worden gevraagd. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Shizo dit aan de koper mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van (poging tot) fraude of oplichting zal Shizo aangifte doen bij de politie. Shizo behoudt zich het recht voor via de website verkregen persoonlijke gegevens ten behoeve van aangifte te overleggen aan politie en/of justitie.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Shizo.

4.2.1 De achteraf betaalmethode BILLINK Achteraf Betalen is alleen van toepassing op bestellingen binnen Nederland en voor consumenten van 18 jaar en ouder.
4.2.2. Door te kiezen voor de betaalmethode BILLINK Achteraf Betalen en vervolgens op de knop 'KOPEN' te klikken gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden van BILLINK: 
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.
Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. 

4.3. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een kado- of kortingsbon, uitgegeven door Shizo of derden. Een kado- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Kado- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. Shizo kadobonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.

4.4 De koper geeft Shizo toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling succesvol te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Shizo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Shizo.

 

Artikel 5. Levering, Transport en Risico

5.1 Shizo streeft naar een leveringstermijn van maximaal drie (3) werkdagen voor voorradige producten. Levering door Shizo vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen dertig (30) werkdagen (of de ander overeengekomen levertermijn) na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Shizo. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

5.3 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Shizo gerechtigd de gemaakte verzendkosten, retourverzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen 15,00 Euro per pakket.

5.4  Bestellingen geplaatst op werkdagen voor 16:00 uur worden direct verzonden nadat de bestelling volledig voorradig is.  De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Shizo is verstrekt, door Shizo bepaald.  Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de extra kosten daarvan te zullen dragen.

5.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Shizo gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

5.6 Shizo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Shizo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten zelf gaat reeds op het moment van levering op de koper over.

 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Shizo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Shizo is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Shizo. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

8.2 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Shizo te melden.

8.3 Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Shizo de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien Shizo hier om vraagt, de betreffende producten eerst te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door Shizo. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening.

8.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na levering aan Shizo te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. Door Shizo eventueel reeds ontvangen betaling wordt indien mogelijk binnen twee (2) werkdagen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

8.4.1. Sample verpakkingen zoals parfum samples, huidverzorgings samples en make-up samples kunnen niet worden geretourneerd, tenzij het een defect betreft.

8.5 Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

8.6 Indien u een bestelling in zijn geheel wenst te retourneren dient u ook alle bijgevoegde artikelen waaraan geen zelfstandige waarde toekomt (gratis samples, brochures, etc) mee te retourneren. Indien deze artikelen niet geretourneerd worden, zal de economische waarde van deze items door Shizo worden ingehouden op het terug te betalen bedrag.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Shizo, dan wel tussen Shizo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Shizo, is Shizo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Shizo.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Shizo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Shizo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Shizo kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Privacy

11.1 De door u ingevulde persoonsgegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk door Shizo worden behandeld en alleen aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van betalingstransacties en bezorging of indien dit van rechtswege van ons verlangd wordt.

11.2 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Shizo in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a. risicoanalyses
b. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

 

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Shizo schriftelijk opgave doet van een adres, is Shizo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Shizo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Shizo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Shizo deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shizo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shizo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Door deze website te bezoeken en gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies die shizo.nl helpen verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »